pl
Select your language
kontakt
pozostań w kontakcie
fabb contact

fabb sp. z o.o.
ul. Komorowicka 39-41
43-300 Bielsko-Biała, Polska

email: fabb@fabb.pl
tel: +48 33 47 111 74

*pola obowiązkowe
polityki prywatności.
Pobierz
Pliki do pobrania
Kolekcje
KolekcjeRODO
KLAUZULA INFORMACYJNA FABB Sp. z o.o. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych Spółka Fabb Sp. z o.o. ul. Komorowicka 39-41, 43-300 Bielsko Biała, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Bielsko Biała, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000668648, NIP: 9372691985, REGON: 366806136, BDO 000055654, kapitał zakładowy 4 000 000 zł. dalej zwanym ADO.

2. Pani/Pana dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i obsługi sprawy, której ona dotyczy oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes ADO zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO – tj. obsługa spraw zgłoszonych przez formularz, prowadzenie korespondencji z zainteresowanymi podmiotami i obsługa zgłaszanych przez nich spraw.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO.

4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

5. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie zawartej umowy lub działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (RODO Art. 6 ust. 1 lit b), w celu: a. realizacji procesu sprzedaży/zakupu i będą przechowywane przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz okres wykonywania umowy; b. obsługi skarg, reklamacji oraz zgłoszeń i będą przechowywane przez okres 3 lat od daty zakończenia sprawy.

6. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (RODO Art. 6 ust. 1 lit f), w celu: a. realizacji procesu sprzedaży/zakupu oraz zapewnienia właściwego poziomu usług i będą anonimizowane po opracowaniu produktu końcowego; b. przeprowadzania czynności audytowych oraz kontrolnych i będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia czynności; c. ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami i będą przechowywane przez czas trwania postępowań lub okres przedawnienia ewentualnych roszczeń; d. windykacji należności i realizacji zajęć wierzytelności i będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym należność została uregulowana.

7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w związku z wykonywaniem obowiązków nałożonych przepisami prawa na Administratora (RODO Art. 6 ust. 1 lit c), w celu i zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, o rachunkowości.

8. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione: a. firmą realizującym usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów, badanie jakości obsługi, dochodzenie należności, usługi prawne i analityczne; b. dostawcom systemów informatycznych i usług IT; c. operatorom pocztowym i kurierom; d. organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane kontaktowe organu nadzorczego: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. tel. 22 531 03 00, https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez fabb Sp. z o.o. jest brak możliwości realizacji przedmiotu umowy.

 

Back to home page